Missie van die Geloofsbond

Die Geloofsbond van Hervormde gemeentes het ten doel om samewerking tussen selfstandige gemeentes te fasiliteer en bevorder. Die GHG erken die outonomiteit van alle gemeentes as selfstandige verskyningsvorme van die "een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels". Die Bond erken dat daar sake is wat nie maklik deur die plaaslike gemeente behoorlik hanteer kan word nie. GHG skep die ruimte vir gemeentes om hulle roeping uit te leef, sonder om as Bond self 'n afsonderlike grootheid te wil word.

Lees meer...

Dagstukkie

OORDENKING

Woensdag 13 November

Mens kan nie bid soos jy wil nie

Jakobus 4:3 - “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”

As die Heidelbergse Kategismus, vraag 116 vra: “Waarom is die gebed vir die Christen nodig? Dan antwoord hy dat daar twee redes is hoekom ons moet bid: (1) Omdat gebed die vernaamste reël vir ons dankbaarheid is en (2) omdat God Sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank.

Daar is geen groter manier om jou dankbaarheid teenoor God te betoon as die gebed nie. Iemand wat nouliks of glad nie bid nie, is nie net ‘n ondankbare mens nie, maar hy is ook ‘n onsalige mens. Die gelowige gebed moet daarom die klem dra van lofprysing, roem en eer.

Lees meer...