HERVORMING 500: PROTESTANTSE EENHEID MET DIE ROOMSE KERK?

In vandag se gees van ekumenisme word eenheid met die Rooms-Katolieke Kerk gereeld deur sommige Prostestantse denominasies bepleit. Is dit moontlik? Is Katolisisme net nog ‘n Christelike denominasie? Daar is vele foute in die leringe van die Rooms-Katolieke Kerk, maar die volgende kom sterk na vore: die ontkenning van die doktrine van “Sola Scriptura” en die ontkenning van die Bybelse lering van regverdigmaking. Hiermee is dit veral duidelik dat die Roomse kerk haarself distansieer van die ware liggaam van Christus. Rooms-Katolieke doktrine en liturgie verdoesel die wesenlike waarheid dat gelowiges gered word uit genade deur geloof en nie deur eie werke nie (Efesiërs 2:8-9).

Die teologiese en ekklesiastiese sisteem van die Rooms-Katolieke Kerk lei daartoe dat mense op die kerk en heiliges vertrou vir hulle saligheid. Dit plaas die dogmas van die kerk gelyk met die Bybel en verkondig valse sieninge oor God, die mens, sonde en verlossing. Gelowiges kan nie toelaat dat die evangelie verduister word nie en gelowiges kan nie ‘n vals geloof bevriend nie (2 Johannes 1:9-11).

Tydens ‘n afgelope konferensie deur die “Master’s Academy International” in Wittenberg (17 - 21 Maart 2017) ter viering van die 500 jaar van Reformasie, lig James R. White (Calvinistiese evangelis) die feit uit dat Katolisisme die doktrine van “Solus Christus” verwerp:

“Die doktrine van “Solus Christus” (redding in Christus alleen) is en word steeds deur vele bevraagteken, met een van die vernaamste teenstanders daarvan die Rooms-Katolieke Kerk. Terwyl dit waar is dat die hervormers ‘n beter begrip van die Rooms-Katolieke teologie van hulle tyd gehad het, het gelowiges ook nou met ‘n meer subtiele stel van argumente te doen. Rome rus nooit en gelowiges kan ook nie.

Deur die skep van verskillende terme vir aanbidding, omseil die Katolieke Kerk die duidelike kwessie van afgodery. Rooms-Katolieke doktrine gebruik hierdie terme om aanbidding van en bid tot Maria en die heiliges te regverdig. Maria word as nog ‘n middelaar beskou, selfs met die kennis van die Skrif se duidelike lering dat Christus die enigste middelaar tussen God en die mens is. In reaksie tot sulke kommer en besware het die Katolieke Kerk uitgebreide verduidelikings geskep as verdediging teen die feit dat hierdie doktrine en ander nie versoenbaar met die Skrif is nie. Buiten dit, erken Katolisisme nie “Sola Scriptura” nie, maar eerder “Sola Ekklesia”, die idee dat die Katolieke Kerk alleen bepaal wat word as Skrif beskou en wat daardie Skrif beteken.

In kontras met Rome se pogings om Maria en die heiliges te verhoog om heidense doktrines geldig te maak, asook die sekulêre wêreld se heftige teenstand teen die eksklusiwiteit van Christus as Verlosser, toon die Skrif hoekom net Hy alleen kan red. Slegs Jesus Christus is beide volledig God en volledig mens. Slegs Christus het homself opgegee vir sondaars.

Sulke teenstand moet Christene dryf om die Skrif te bestudeer en noukeurig na te dink oor die uniekheid van Christus. Christene moet gereed wees om teen hierdie valse bewerings op te staan. Gelowiges moet duidelike getuienis aan Katolieke gee en teen die druk van die sekulêre wêreld veg wat “Solus Christus” wil afmaak as dwaasheid en gelowiges se denke wil konformeer”.

 

 

Vervolgens ‘n paar voorbeelde van die strewe van sommige Protestantse denominasies na eenheid met die Rooms Katolieke Kerk. Sulke eenheids-strewes hou ernstige gevolge vir die Protestantse voortbestaan in:

Die gesamentlike verklaring van die Rooms-Katolieke Kerk en die Lutherse Kerk oor die doktrine van regverdigmaking kan gekry word by: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_en.html

Hierdie verklaring (JDDJ -“Joint Declaration on the Doctrine of Justification”, Oktober 1999) word gesien as voorbrand vir ‘n gedeelde Lutherse/Rooms-Katolieke viering van die 500-jarige herdenking van Martin Luther se plasing van sy 95 Stellings. Dit wil voorkom of die Kerk van Rome en vele van die Lutherse denominasies graag ‘n einde aan die teologiese verdeeldheid tussen die twee groepe teen 31 Oktober 2017 wil maak. Pous Franciskus beplan om hierdie 500-jarige herdenking in Swede by te woon. Volgens die amptelike uitsaaidiens van die Vatikaan, die “Vatican Radio”, sal die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WCRC) na verwagting binnekort hierdie verklaring onderskryf (http://en.radiovaticana.va/news/2017/03/02/rome_conference_sheds_new_light_on_luther_and_the_sacraments/1296066). In Oktober 2016 het die Rooms-Katolieke Kerk en Lutherse Kerk weereens ‘n ooreenkoms aangegaan wat ‘n sogenaamde “gemeenskaplike pad” aanvaar (https://www.theguardian.com/world/2016/oct/31/catholics-lutherans-joint-declaration-pope-francis-christian-sweden). Sommiges voel dat hierdie ooreenkomste reeds Protestantisme doeltreffend geëlimineer het en dat Potestante en Katolieke nou verenig is, aangesien die regverdigmakings-doktrine deur baie gesien word as van die beduidendste teologiese verskille tussen Katolisisme en die beweging van Martin Luther.

 

Na afloop van die verkiesing van pous Franciskus in 2013, wens Braam Hanekom namens die NGK Wes-en-Suid-Kaapland Sinode die hele Katolieke gemeenskap met dié “historiese en betekenisvolle oomblik” geluk. Franciskus se verkiesing word hiervolgens beskryf as ’n “beweging na eenvoud, die helder verkondiging van die Evangelie van Christus (nogal!) en die uitreik na armes”. http://www.ngkwelgemoed.co.za/wp/index.php/2013/03/20/vrydagnuus-22-maart-2013/#Pous2

 

John MacArthur, ‘n Calivinistiese evangelis, stel dit baie duidelik dat eenheid met evangeliste en Katolieke nie moontlik is nie. In 2010 is juis ‘n dokument getiteld “Evangelicals and Catholics Together: The Christian Mission in the Third Millennium” deur verskeie prominente evangeliste onderteken.

https://www.gty.org/library/topical-series-library/283/irreconcilable-differences-catholics-evangelicals-and-the-new-quest-for-unity

https://www.tms.edu/msj/msj6.1.1/

 

- C de Ridder